پشتیبانی // راه ارتباطی اصلی توانا سازان با مشتریان سیستم تیکت میباشد .